K.V.K. Bilgilendirme

 

                 FORM TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 

                    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

                                                   AYDINLATMA METNİ 

 

            1. Amaç 

 

            Form Ticari Ve Sinai Ürünler Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş.(“Şirket”), kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. 

 

Şirketimiz sunduğu hizmetlerden yararlanmanız sebebiyle bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla, 

 

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, 

 

 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

 

 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz. 

 

            2. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler Ve Hukuki Sebebi

 

            Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, internet sitesi, çalışanlarımız ve doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları gibi farklı kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ortaya çıkan ve icra edilen sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

            Bu kapsamda kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak,

 

 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz sipariş formu,

 

 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanız için gerekli veriler,

 

 • Çalışanlarımız ile paylaşılan veya internet sitemizde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları 

 

 • Çevirim içi alışveriş ve ödemelerinizde, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies),

 

 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ileŞirketimize göndermiş olduğunuz her türlü elektronik postalar, talepler, iş emirleri, faks ve mektuplar,

 

 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),

 

 • Çalışanlarımız ve dijital pazarlama dahil olmak üzeremüşteri hizmetleri kanallarımız,

 

 

            Yukarıda anılan yöntemler uyarınca kişisel verileriniz, KVK Kanunu 5’inci madde ikinci fıkrasında düzenlenen kişisel verilerin işlenme şartlarına dayalı olarak açık rızanız olmaksızın yalnızca işbu aydınlatma metninde dayalı olarak işlenecektir.

 

            3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

            Şirket olarak, yukarıda sayılan yöntemlerle toplanacak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilebilir, aşağıda detaylı olarak belirtilen 3.kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

 

            Şirketimiz, ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

            4. Kişisel Verilerin Yurtiçive Yurtdışı3. Kişilere Aktarılması

 

            Kişisel verileriniz, kampanya, ayrıcalık ve/veya promosyonlardan faydalanmanız, ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, mevzuat hükümleri, kimlik tespitinin sağlanması, sorumluluk atfının yapılabilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, veri sisteminin oluşturulabilmesi, kişisel verilerin korunması kapsamında gerekli tedbirlerin alınabilmesi gibi amaçla bağlılık ilkesi kapsamında, güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde vegerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında,Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya dayurtdışındabulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilmektedir.

 

            5. İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar

 

KVKK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 

 1. a.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 1. b.   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 1. c.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 1. d.   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 1. e.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 1. f.     6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 1. g.   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 1. h.   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

            Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. KVK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

            6. Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

 

            Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerinizin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, hizmet sunan üçüncü kişi ve kurumların özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilerek sadece yetkili çalışanlarımızın verilerinize ulaşması sağlanmaktadır.

 

 

Ünvan : Form Ticari Ve Sinai Ürünler Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş.

Mersis no : 0388042463000019

E-mail adresi : info@formtrade.com.tr 

Posta adresi :  Tepeören Mevkii, Medeniyet Bulvarı No: 40 Tuzla / İSTANBUL / TÜRKİYE